عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه شهریور بخش چهارم نمادهای ( فارس, واتی, سفارس, خگستر, پارسان, وامید, وتوشه, وپخش، وصندوق، وبانک)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/07/04


گزارش شهریور ماه برخی نمادهای سرمایه گذاری

فارس

فارس سود حاصل از فروش شناسایی نکرده است. 276 میلیارد تومان سهام شرکتهای وپترو، مبین، پارس، جم، شیراز و کرماشا خریداری کرده است.

 

واتی

شرکت 639 میلیون تومان سود حاصل از فروش وبملت، سیدکو، هرمز و...شناسایی کرده است 16.9 میلیارد تومان سهام کروی، وغدیر، ذوب، سبحان دارو ، میدکو،ونفت و... را خریداری کرده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 7.7 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 220 میلیون تومان آن مربوط به شهریور ماه و سهام سفارس و تکادو می باشد.

 

سفارس

شرکت 3.3 میلیارد تومان سود از فروش سخزر، سفانو، سدور و... شناسایی کرده و درآمد سود سهامی تا کنون شناسایی نکرده است.

 

وپخش

شرکت 574 میلیون تومان سود از فروش دزهراوی، ددام و... شناسایی کرده و 719 میلیون تومان دفارا و کاسپین خریده است از ابتدای سال مالی تا کنون 1.47 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده که 44 میلیون آن مربوط به شهریور ماه و سهام تیپیکو می باشد.

 

وتوشه

شرکت سود حاصل از فروشی شناسایی نکرده 521 میلیون تومان کروی و ومعادن خریده و درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

خگستر

شرکت خرید و فروشی نداشته و 9.26 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 11 میلیون تومان آن مربوط به شهریور ماه و سود سفارس و وپترو می باشد.

 

پارسان

شرکت فروشی نداشته و سودی شناسایی نکرده است 5.8 میلیارد تومان سهم شبندر و شبریز را خریداری کرده است.

 

وامید

شرکت در این ماه 15.6 میلیارد تومان سود فروش شپدیس و فولاد را شناسایی کرده است.

همچنین از ابتدای سال مالی تا کنون 1381 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 28 میلیارد آن مربوط به شهریور ماه و کگل، شبندر، تاپیکو و... بوده است.

 

وصندوق

شرکت 3.2 میلیارد تومان سود از فروش اوراق مشارکت، غبشهر، ورنا و وبملت شناسایی کرده است و 2.2 میلیارد تومان بانک ملت خریده و از ابتدای سال مالی تا کنون 412 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 66.8 میلیارد تومان آن مربوط به شهریور ماه و سهام برزویه، سیمان ساوه، شیران و سیمان اردستان بوده است.

 

وبانک

شرکت در این ماه 38 میلیارد تومان سود از فروش بترانس، وتوسم، بارز و... شناسایی کرده است و 17.2 میلیارد تومان اسناد خزانه و... خریده است. از ابتدای سال مالی تا کنون 60.9میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است که 396 میلیون آن در شهریورماه و سود وپترو و سداد بوده است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش