عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بیمه آسیا( آسیا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/11


بیمه آسیا:

مشاهده میشود پس از رسیدن به کف قیمتی  110 تومان نماد با رشد تند و تیزی موج C ازY الگوی کامپلکس ما را تکمیل مینماید . این موج 5 ریز موج را در جهت کلی صعود را طی میکند. به نظر میرسد جایی حوالی 375 و یا نهایتا سقف کانال متعادل شود و هدف را تکمیل نماید.

حد ضرر این سهم: 238 لحاظ گردد.

5837db9asia.png

 

مینا یوسفی