عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایشگاه نفت اصفهان (شپنا) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/15


به روز رسانی شپنا:

 

مشاهده میشود در یک 5 موج صعودی از کف قیمتی 205 حدودی سهم در عرض چند ماه با رشد قیمتی مطلوبی به محدوده بالای 1000 تومان نفوذ کرده است. یعنی بازدهی حدودا 395 درصدی یک پالایشگاهی..

این رشد تا کجا؟

موج 3 بزرگ هستیم در جهت رشد: پس از شکست میانه کانال در محدوده مقاومتی قبل 690-700 سهم مجدد با تقاضا راند دوم صعود را پیش گرفته و هدف سقف قیمتی 10350-11300 بوده است. اگر این محدوده شکسته شود 1450 برای سهم مهم خواهد بود.