عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/15


مشاهده میشود نماد بانک تجارت از محدوده حمایتی 53- 55 تومان اشاره شده به عنوان حد ضرر خرید سهام معرفی گردید همراه با واگرایی مثبت با افزایش تقاضا همراه شده است و با بازدهی بیش از 145 درصدی توانسته به سقف قیمتی 100 و سپس 132 تومان برسد.

383a4d6وتجارتتتتتتتتتتتتتتت.png

 

اما محدوده 132 تومان برای سهم یک مقاومت تاریخی مهم است که در همین جا موج 3 از 5 موج صعودی C بزرگ میتواند اتمام پذیرفته باشد و وارد موج 4 اصلاحی شده باشیم.

 

در نهایت انتظار داریم به محدوده 95- 100 واکنش نشان داده و مجدد با افزایش تقاضا همراه گردد.

در صورت برگشت  اهداف مهم قیمتی 132- 135 و سپس بازه قیمتی 180- 210 خواهد بود.

 

مینا یوسفی