عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/17


کچاد را هر یک مدت به روز رسانی نموده ایم.

بازدهی سهم به بیش از 220 درصد رسیده است:

حد ضرر سهم : 465-470 با دید بلند مدت

مقاومت های مهم سقف کانال که به نظر شکسته خواهد شد و در صورت تثبیت در تکمیل این 5 موج انگیزشی که در چند ماه اخیر در حال شکل گیری و تکمیل است 690- 770 مهم است. به روز رسانی خواهد شد.