عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سایپا(خساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/21


به روز رسانی سهم. سایپا پس از رسیدن به هدف اول و ثبت پیک قیمتی  150 تومان با یک ریزش تند و تیز مجدد به محدوده حمایتی نزدیک میشود. امروز سایپا در حالی در 106 تومان صف فروش است که حمایت نزدیک 95- 98 پیش روست در پولبک به یک خط روند نزولی شکسته شده. 

انتظار واکنش به این محدوده می رود اگر از فشار فروش های دو روز آتی بازار و گروه خودرو کاسته شود.

 

مینا یوسفی