عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت كيسون (كيسون)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/22


: برای این سهم با صف فروش میلیونی امروز از بازار پایه یک سناریو 

حمایت : 145 مهم است/ برگشت به خط روند شکسته شده که باید به عرضه و تقاضا در این محدوده توجه داشت. 

مقاومت ها: 220 -266  فعلا مد نظر قرار گیرد. این اصلاح تند و تیز به نظر ریز موج 4 باشد باید ببینیم در گذر زمان از این محدوده حمایتی سهم برگشتی خواهد داشت.