عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/22


دیتای این سهم چندان زیاد نیست و به تازگی به بورس پیوسته است ولی مشاهده میشود شوینده در تکمیل یک 5 موج صعودی است و به نظر میرسد با توجه به فروش دارایی و افزایش نرخ شوینده ها  هنوز نیز جای رشد دارد. شوینده 130 میلیارد ریال سود فروش ساختمان  دارد. فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری تجاری و اداری (که حدود 2000 متر مربع با کاربری ادرای آن متعلق به هلدینگ شوینده است).

در نمودار 515 برای سهم یک حد حمایت است/ دیتای نمودار به روز نیست ولی تحلیل همین خواهد شد.

سهم قیمت فعلی 518 - 540 را امروز تجربه نموده است و حد حمایت حدودی 515 را داراست. به نظر میرسد در تکمیل موج 3 از 5 موج انگیزشی سی هستیم. وتارگت های مقاومتی مهم : 650- 860 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی