عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/23


در به روز رسانی اخیر مشاهده میشود به تارگت حدودی 6700 سهم نزدیک شده و بازدهی مطلوبی در موج 3 میان مدت نصیب سهامداران نموده است. اما این موج هنوز نشانه های پایان نداشته است. بهتر از در کانال صعودی کشیده شده سهامدارا باشیم تا زمانی که خطروند کف حمایتی به پایین شکسته شود و تاییدی بر موج 4 باشد.

ولی زاگرس به لحاظ بنیادی با توجه به صادراتی بودن محصولات و نرخ جهانی متانول که افزایش یافته است به نظر میرسد توانایی افزایش چشم گیر سود آوذی به نسبت سال گذشته را دارد و میتواند دو هدف احتمالی 7360 در کوتاه مدت و سپس حدودا 8100- 8500 را محقق نماید. به روز رسانی میشود. 

 

مینا یوسفی