عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) به روز رسانی شد.

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/07/28


310غشهداب: حد ضرر

.  مشاهده میشود موج 3 اشاره شده پایان یافته و اصلاح اخیر موج 4 بوده است

مقاومت های مسیر در تکمیل موج 5 :495-600

مینا یوسفی