عنـوان تحلیل : بررسی بنیادی فولاد خوزستان (فخوز) و بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکت در سال 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/08/05


1-کلیات شرکت:

1-1معرفی شرکت : شرکت فولاد خوز ستان بزرگترین عر ضه کننده مح صولات نیمه نهائی فولادي (اسلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشـور و یکی از بنگاه هاي پیشـروي اقتصـادي اسـت که در عرصـه هاي ملی و منطقهاي حضـوري فعال دارد. این شـرکت با وسـعت 8/3 کیلومتر مربع، در مجاورت شــهر اهواز، مرکز اسـتان خوزسـتان در جنوب غربی کشـور، واقع شــده اس ـت. فولاد خوزســـ تان اولین مجتمع تول ید آهن و فولاد کشـــور به روش اح یاء مســـتقیم و کوره قوس الکتریکی اســـت که در تاریخ 13/11/1366 تحت شماره 68889 در اداره ثبت تهران به ثبت ر سیده و در 12 فروردین سال 1368 افتتاح شده ا ست. نام این شرکت در تاریخ 06/04/1371 به صنایع فولاد اهواز و سپس در تاریخ 02/09/1374 به شرکت فولاد خوز ستان تغییر یافته است. طی بی ست و ه شت سال تلاش کارکنان و متخ ص صین زبرد ست این صنعت، فولاد خوز ستان طرح هاي تو سعه را در فاز اول از ظرفیت اولیه 5,1 تا 4,2 میلیون تن و در فاز دوم تا 2,3 میلیون تن و هم اکنون بالغ بر 7,3 میلیون تن را محقق ساخته است. در طول این سالها شرکت همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتري بوده و دریافت گواهینامه هاي سیستم مدیریت کیفیت مؤید این واقعیت است. 

1-2محصولات اصلی : محصـولات اصـلی شـرکت شـامل شـمش و تختال ( بیلت ، بلوم ، اسـلب ) می باشـدکه براي تولید انواع مقاطع فولادي، ورق هاي گرم و سرد و فولادهاي ساختمانی بکار می رود. 

1-3مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن: شـــرکت فولاد خوزســـتان با هدف تولید 3.8 میلیون تن و صـــادرات 2 میلیون تن شـــمش فولادي بعنوان بزرگترین عرضه کننده شمش فولادي کشور نقشی محوري در تامین مواد اولیه باکیفیت مطلوب شرکت هاي نوردي داخل کشور ایفا می نماید. 

1-4ریسک هاي حاکم بر محیط کسب وکار شرکت : ·ریسک نوسانات نرخ ارز ·ریسک نوسانات نرخ بهره ·ریسک نقدینگی ·ریسک قیمت نهاده هاي تولیدي ·ریسک کاهش قیمت محصولات ·ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی ·ریسک واردات محصولات مشابه تولیدات شرکت ·ریسک کیفیت محصولات

1-5ساختار سرمایه : سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1.000.000 ریال ( شامل تعداد 100 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 10.000ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 14.472 میلیارد ریال (شامل تعداد 14.472.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) افزایش یافته است. 

 

1-6سهامداران شرکت:

 

3ad8a8dفخوز5.jpg

2-عملکرد شرکت در 7 ماهه نخست سال 97

شرکت در مهرماه  موفق به فروش 880 میلیارد تومان از انواع محصولات شده است. این عدد در ماه گذشته برابر با 875 میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 7 ماهه نخست سال برابر با 5441 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 3532 میلیارد تومان بوده است با رشد 54 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 280هزار تن بوده است که این عدد در ماه گذشته برابر با 337هزار تن بوده است. مجموع فروش شرکت در این 7 ماه به رقم 2451 هزار تن رسیده است. که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است.

نرخ فروش شرکت در ماه جاری نسبت به شهریور ماه با رشد همراه بوده است. نرخ فروش اسلب داخلی در شهریور ماه برابر با 2300 تومان بوده است که در ماه جاری به 3300 تومان رسیده است. همچنین بلوم و بیلت داخلی نیز در مرداد ماه برابر با 2400 تومان بوده است که در ماه جاری در نرخ 3100 معامله شده است.

 

e87c1f5فخوز1.jpg

 

557e124فخوز2.jpg

 

 

 

3- مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 97

 

1-تولید و فروش:

مقدار فروش شرکت در نیمه دوم سال در بخش داخلی برابر با پیش بینی شرکت در نظر گرفته شده است و فرض بر این قرار داده شده است که فروش داخلی در کل به عدد 2100 هزار تن برسد. اما در بخش صادراتی با توجه به اعمال تحریمهای جدید در آبان ماه مقدار فروش شرکت محتاطانه در نظر گرفته شده است و مقدار فروش شرکت 15 درصد کمتر از 6ماهه نخست سال در نظر گرفته شده است و در مجموع فروش کل صادراتی 1700 هزار تن در نظر گرفته شده است.

2- نرخ فروش:

با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت ، نرخ دلار برای ماه جاری حدود 8000 تومان درنظر گرفته شده است که در تحلیل پیش رو برای نیمه دوم سال برابر با 8500 تومان درنظر گرفته شده است. میانگین نرخ فروش شمش فخوز نیز برای مابقی سال حدود 3300 تومان در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ اسلب صادراتی نیز با توجه به گزارشات آماری گمرگ در ماه جاری برابر با 490 دلار در نظر گرفته شده است.

3-مواد اولیه:

هزینه خرید مواد اولیه شرکت ضریبی از نرخ شمش فخوز می­باشد که برای نیمه دوم سال با نرخ 3300 تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه الکترود در بخش سربار شرکت از هزینه های مهم به شمار می رود که در تحلیل پیش رو نرخ الکترود به ازا هر کیلو برابر با 16 دلار درنظر گرفته شده است. نرخ دلار نیز 8500 تومان دیده شده است.

4- سود تحلیلی هر سهم شرکت:

 

 

 

4a91fefفخوز6.jpg

با توجه به مفروضات بالا سود تحلیلی برای هر سهم برابر با 2374ریال به دست آمده است. شایان ذکر است که اگر شرکت بتواند تمام آنچه پیش بینی کرده است را به فروش برساند سود هر سهم شرکت می تواند تا حوالی 2700 ریال رشد داشته باشد.

در زیر جدول حساسیت سود هر سهم شرکت به نوسانات دلار و نرخ شمش به نمایش گذاشته شده است.

 

980119bفخوز7.jpg

 

بهاره حیدری مقدم
واحد سرمایه گذاری و آموزش