عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی شازند (شاراک)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/09


شاراک مقاومت ها: 740-770

حمایت ها: 508-425

به نظر میرسد اتمام موج 3 حوالی مقاومت اشار شده باشد.

تحلیل های پیشین سهم در تایم بلند مدت :

32f5b2dشاراکککککک.png

 

مینا یوسفی