عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی شرکتهای صنعت پتروشیمی (پارسان، وغدیر، پترول، وپترو، تاپیکو، وصندوق، فارس)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/08/09


برآورد ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری پتروشیمی

77c1286petro970809.jpg

توضیحات

1. در محاسبات از آخرین صورتهای مالی شرکتها و گزارشات ماهانه استفاده شده است.

2. پترول در شهریور ماه در مجمع عمومی سالانه خود مبلغ 12 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرده که چون این مبلغ در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی اردیبهشت ماه دیده نشده برای محاسبه دقیقتر این مقدار را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

3. فارس در مهر ماه در مجمع عمومی سالانه خود مبلغ 430 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرده که چون این مبلغ در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی خرداد ماه دیده نشده برای محاسبه دقیقتر این مقدار را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

4. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی تاپیکو با توجه به اینکه عمده سهم پرتفوی غیر بورسی را ستاره خلیج فارس تشکیل می دهد و تاپیکو مالک 49 درصد از سهام این شرکت است باتوجه به ظرفیت شرکت و سود دهی در سالهای آینده و تنزیل جریانهای نقد حاصل از بهره برداری آن، ارزش روز آن 12 هزار میلیارد برآورد می گردد که سهم تاپیکو از این قسمت 6500 میلیارد تومان است.

 

 

**در صورتی که برای ستاره خلیج فارس ارزش افزوده ای در نظر نگیریم NAV تاپیکو 312 تومان به دست می آید و در حال حاضر سهام در محدوده 86 درصد NAV خود معامله میگردد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش