عنـوان تحلیل : برآورد ارزش خالص دارایی های صنعت خودرو(خگستر، ختوقا، ورنا، وساپا، خبهمن)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/08/09


برآورد ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری خودرویی

c27e054khodro970809.jpg

توضیحات

1. در محاسبات تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت خگستر از NAV  شرکت سمند و برای باقی شرکتها از EPS برآوردی شرکتها استفاده شده است.

3. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت خبهمن از NAV  شرکت های اعتمادجم، سرمایه گذاری پویا مهستان و شرکت کیا مهستان و برای باقی شرکتها از EPS برآوردی شرکتها استفاده شده است.

4. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت ختوقا ، وساپا و ورنا از EPS اعلامی شرکتها استفاده شده است.

5.  خگستر در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در تیر ماه، مبلغ 40 ریال سود تقسیم کرده است که چون این مقدار در صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه 96 منظور نشده مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

6. ورنا افزایش سرمایه داشته و سرمایه خود را از 600 میلیارد تومان به 796 میلیارد تومان رسانیده است. از مبلغ افزایش سرمایه، مبلغ 60 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده و 136 میلیارد تومان از محل سود انباشته تأمین شده است. چون قیمت سهام با تعداد سهام جدید محاسبه می شود برای محاسبه دقیقتر باید 60 میلیارد تومان سرمایه تأمینی از محل مطالبات را به حقوق صاحبان سهام اضافه کنیم.

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش