عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی شرکتهای صنعت دارو (اعتلا، تیپیکو، والبر، دسبحا، وپخش، برکت، شفا)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/08/09


برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری دارویی

c664004daroo970809.jpg

توضیحات

1. در کلیه محاسبات از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارئه شده شرکتها استفاده شده است.

2.  در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و همچنین شرکت دارو پخش از eps اعلامی شرکتها برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

3. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز از بهای تمام شده برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

4. برکت در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در تیر ماه، مبلغ 110 ریال سود تقسیم کرده است که چون این مقدار در صورتهای مالی منتهی به خرداد ماه منظور نشده مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

5. تیپیکو در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در شهریور ماه، مبلغ 1000 ریال سود تقسیم کرده است که چون این مقدار در صورتهای مالی منتهی به مرداد منظور نشده مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش