عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سیمانی (سفارس، سیدکو)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1397/08/09


برآورد خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری سیمانی

1098d57siman970809.jpg

توضیحات

1. در محاسبات ارزش خالص دارایی تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی دو شرکت از EPS اعلامی آنها استفاده شده است.

 .3 سفارس در مجمع عمومی عادی سالانه در شهریورماه 97 مبلغ 70 ریال به ازای هرسهم تقسیم کرده که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به اردیبهشت 97 لحاظ نشده بنابراین برای محاسبه دقیقتر این مقدار را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش