عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/19


خپارس به روز رسانی: 

اتمام یک کارکشن و شروع روند جدید را داشتیم. اگر موج قبلی بی باشد. این رشد در میان مدت سی تلقی میگردد که 5 موجی است.

حمایت معتبر: 81-84 تومان

مقاومت های مهم: 118-120

145-150 و 180 بلند مدت می باشد. لازمه رسیدن به 180 شکست سقف تاریخی است.

 

 

مینا یوسفی