عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توکاریل (توریل)به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/19


 پس از تکمیل یک کارکشن نوبت به یک سناریوی 5 موجی برای سهم است.

انتظار میرود توریل تداوم رشد را در میان مدت برای تکمیل امواج موج C بزرگ تجربه نماید .

کم ریسک بوده و در میان مدت مقاومت های مهم:  260-310-350 فعلا رصد گردد مجدد به روز رسانی خواهد شد. 

مینا یوسفی