عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/22


بازدهی 140 درصدی سهم در برگشت از حمایتی معتبر که پیش تر اشاره داشتیم. و انتظار واکنش به دو مقاومت مهم: 458-623 

مینا یوسفی