عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشين (آپ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/23


تحلیل تکنیکا آپ: رسیدن به یک محدوده حمایتی معتبر در 12700 / حد ضرر قرار گیرد. 

انتظار یک رشد میان مدت تا محدوده 15500 به عنوان تارگت اول بازدهی حدودی 20 درصد/ وسپس در صورت تثبیت 17600 مد نظر قرار گیرد. 35-درصد.

واگرایی مثبت خفیف در در مک دی و ار اس ای داریم که تاییدی بر رشد سهم یمتواند تلقی گردد.

مینا یوسفی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش