عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/08/26


تاریخچه شرکت

شرکت سنگ آهن گهرزمین در تاریخ 1383/11/28تحت شماره 1735نزد اداره ثبت شرکتهاي سیرجان و به منظور بهره برداري از آنومالی شماره 3واقع در منطقه عمومی گلگهر و با توجه به توافق سهامداران به منظور استخراج 15میلیون تن سنگ آهن در سال جهت تولید 10میلیون تن کنسانتره و 10میلیون تن گندله به ثبت رسید. بلافاصله پس از تأسیس شرکت، طی صورتجلسه هیئت مدیره مشترک شرکتهاي معدنی و صنعتی گلگهر و گهرزمین مورخ،83/12/16منافع و بهره برداري از معدن فوق الذکر به همراه قراردادهاي خاکبرداري و سایرتعهدات و هزینه هاي انجام شده براي اکتشاف و استخراج معدن مذکور، به شرکت سنگ آهن گل گهر واگذار گردید.

موضوع فعالیت

فعالیت شرکت طبق ماده 2اساسنامه، به شرح زیر میباشد: اکتشاف و استخراج و بهره برداري از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد ازآن. نصب و راه اندازي، تعمیرات، نگهداري، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات موردنیازشرکت. خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز براي انجام موضوع شرکت انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل ویا خارج براي تحقق موضوع شرکت مشارکت و سرمایه گذاري در سایر شرکتها و طرحهاي معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهاي پیمانکاري به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

 

ترکيب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت و درصد مالکیت آن در تاریخ 1396/09/30به شرح جدول زیر میباشد

 

کلیاتی از شرکت سنگ آهن گهر زمین

معدن سنگ آهن گهر زمین بزرگترین ذخیره سنگ آهن ناحیه معدنی گل گهر می باشد که مجموع کل ذخیره قطعی و احتمالی معدن سنگ آهن گهر زمین بر اساس آخرین مطالعات تخمین ذخیره معدن در حدود 600میلیون تن و همچنین متوسط عیار عنصر Feکل ذخیره ماده معدنی 53درصد برآورد گردیده است

ذخیره محاسبه شده معدن شرکت سنگ آهن گهر زمین 496 میلیون تن قطعی و 147 میلیون تن احتمالی می باشد. عملیات بهره برداري از معدن از آبان ماه 1383آغاز و در فاز اول، تا پایان اسفند ماه 1386به میزان 29/4میلیون مترمکعب خاک برداري صورت گرفته است. در فاز دوم نیز از سال 1390تا 30آذر 96به میزان 94/1میلیون مترمکعب خاک برداري و باطله برداري و 6/4میلیون مترمکعب استخراج و حمل سنگآهن به دپوها صورت گرفته است. درواقع با استخراج حدود 200هزار تن سنگ آهن در مردادماه 1391تولید سنگ آهن در معدن آغاز شده است که بر اساس آخرین عملیات برداشت نقشه برداري معدن تا انتهاي آذر ماه سال 95در حدود 252میلیون تن روباره و باطله سنگی از محدوده پیت معدن استخراج گردیده است. از ابتداي سال 1396تا پایان بهمن ماه مجموع عملیات استخراج از مرز 68میلیون تن و آمار استخراج کلی سنگ آهن معدن از ابتداي سال نیز از مرز 14.5میلیون تن گذشت. در واقع تولید معدن تاکنون روند رو به رشدي را طی نموده است تا اینکه در بهمن 1396تولید سنگ آهن معدن از رکورد ماهیانه در مجموعه گلگهر با استخراج 2.100.000تن سنگ آهن عبور کرد.

وضعیت سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ گهر زمین به منظورانجام خدمات و عملیات موضوع فعالیت خود در سهام شرکتهای نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا و شرکت توسعه عمران منطقه گل گهر و شرکت انتقال آب خلیج فارس سرمایه گذاری نموده و به ترتیب مالک 20 ، 16,7 ، 14 و 10 درصد از سهام شرکتهای یادشده است

محصولات شرکت

محصولات شرکت شامل سنگ آهن کلوخه، سنگ اهن دانه بندی و کنسانتره می باشد که در مورد محصول کنسانتره فروش شرکت هم داخلی و هم صادراتی است. جمع محصولات تولیدی شرکت در سال 96 حدود 24638485 تن و در شش ماهه 97 حدود 15839113 تن بوده است. این در حالی است که ظرفیت تولید شرکت در حال حاضر برای سه خط تولید سنگ اهن کلوخه، سنگ اهن دانه بندی و کنسانتره 25 میلیون تن می باشد.

ظرفیت تولید سنگ اهن کلوخه شرکت 15 میلیون تن می باشد که در شش ماهه اول سال مالی 97 میزان 9414732 تن تولید گردیده است.

ظرفیت تولید سنگ آهن دانه بندی شده 6 میلیون تن در سال می باشد که در شش ماهه اول سال مالی 97 میزان 2664035 تن تولید گردیده است

هدف شرکت تولید سالانه 10 میلیون تن ( 5 خط 2 میلیون تنی) کنسانتره و 10 میلیون تن ( 2خط5 میلیون تنی) گندله می باشد که در حال حاضر 2 خط 2 میلیون تنی به بهره برداری رسیده و یک خط 2 میلیون تنی دیگر در دست بهره برداری می باشد. بعد از بهره برداری از خط تولید گندله سازی، شرکت از کنسانتره تولیدی برای خوراک گندله سازی استفاده خواهد نمود. هدف شرکت تولید سالیانه 10میلیون تن کنسانتره و 10میلیون تن گندله با تأمین سنگ آهن مورد نیاز از معدن شماره 3منطقه گلگهر براي استفاده در واحدهاي احیا مستقیم کشور میباشد

در حال حاضر دو خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت 2 میلیون تن در حال فعالیت می باشند. خط تولید گندله یک نیز با ظرفیت 5 میلیون تن در خردادماه سال اینده به بهره برداری می رسد.

 لازم به ذکر است که در شش ماهه اول سال مالی 1397 میزان تولید کنسانتره سنگ آهن 2174168 تن بوده است.

 

مشتریان شرکت سنگ آهن گهر زمین

بر اساس صورت مالی شش ماهه سال جاری از نظر ریالی بزرگترین خریدار داخلی محصولات گهر زمین شرکت گل گهر و فولاد خوزستان و فولاد مبارکه می باشد. از نظر نوع محصولات فروش رفته بیشترین فروش داخلی کلوخه سنگ اهن و سنگ آهن دانه بندی به شرکت گل گهر، بیشترین فروش داخلی کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه بوده است. فرآیند فروش محصولات کنسانتره به مشتریان داخل از طریق انعقاد قراردادهای فروش سالانه و با نرخ مشخص بر اساس میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های سه ماهه انجام میگیرد، فروش صادرات نیز با برگزاری مزایده عمومی صورت میگیرد.

فروش صادراتی کنسانتره به مقصد عمان، چین و هند بوده است. در شش ماهه سال جاری میزان صادرات کنسانتره 1863 هزار تن معادل 18 درصد از فروش کل کنسانتره بوده است. در سال مالی منتهی به آذر ماه 96 میزان صادرات کنسانتره 1871 هزار تن و 49 درصد از مقدار فروش کل کنسانتره بوده است.

با توجه به تعهدات ارزی این شرکت در رابطه با واردات ماشین آلات تولیدی خطوط تولیدی گندله و کنسانتره و با در نظر گرفتن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمها جهت ارسال و حواله نمودن مبلغ این تجهیزات و ماشین آلات، شرکت طی درخواست کتبی از مشتریان خارجی خود تقاضا می نماید وجوه حاصل از فروش را به حساب تامین کنندگان تجهیزات در خارج از کشور واریز و مستندات پرداخت را به شرکت ارائه کنند. پس از اخذ تاییدیه مبنی بر دریافت وجوه از تامین کنندگان، پروسه تحویل محصولات شرکت انجا م می شود. در ضمن اعمال این رویه باعث صرفه جویی در هزینه به علت اعمال نرخ رسمی بانک مرکزی و جلوگمری از هزینه های کارمزد اضافی صرافی و سایر هزینه های جانبی گردیده و در نتیجه موجب کاهش بهای تمام شده پروژه های گندله و خط 3 کنسانتره می باشد

بررسی عملکرد نه ماهه منتهی به شهریور ماه 97

شرکت سنگ آهن گهر زمین در عملکرد نه ماهه منتهی به شهریورماه موفق به تولید 12600 هزار تن کلوخه، 3300 هزار تن کنسانتره و 5800 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده است.مقدار فروش کلوخه 5100 هزار تن، کنسانتره 3270 هزار تن و سنگ آهن دانه بندی 3780 هزار تن بوده است.

مبلغ فروش در نه ماهه بالغ بر 18631 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با 11950 میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل رشد 56 درصد رشد داشته است.

 

 

 

 عملکرد ماهانه سال مالی 97

 

 

 

مقایسه عملکرد نه ماهه سال مالی 96 و سال مالی 97

 

 

 

میزان مصرف سنگ اهن دانه بندی در خط تولید کنسانتره در سال مالی 96

 

 

مفروضات پیش ینی سود هر سهم سال مالی 97

 • برای سه ماهه آخر میزان تولید کلوخه 2300 هزار تن، کنسانتره 694 هزار تن و سنگ آهن دانه بندی 1054 هزار تن در نظر گرفته شد.
 • مقدار فروش سه ماهه اخر برای کلوخه 1770 هزار تن، کنسانتره 725 هزار تن و سنگ آهن دانه بندی 685 هزار تن فرض گردید.
 • نرخ فروش کنسانتره بر اساس 15 درصد نرخ فروش سه ماهه شمش فخوز در بورس کالا، نرخ فروش کلوخه بر اساس 23 درصد و نرخ سنگ آهن دانه بندی بر اساس 31 درصد نرخ فروش کنسانتره در نظر گرفته شد.
 • حق مالکانه ایمیدرو بر اساس 22 درصد مبلغ فروش سنگ آهن استخراجی محاسبه گردید.
 • هزینه قراردادهای خدمات تولید بر اساس میزان تولید برآورد گردید.نرخ مالیات همانند سنوات قبل صفر در نظر گرفته شد.
 • با توجه به مفروضات فوق مبلغ فروش برای سال مالی جاری 25094 میلیارد ریال، بهای تمام شده کالای فروش رفته 12599 میلیارد ریال برآورد گردید.

 

 • سود خالص 10967 میلیارد ریال و سود به ازا هر سهم 892 ریال برآورد گردید.

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 98

 • مقدار تولید با توجه به ظرفیت شرکت پیش بینی گردید. مقدار فروش محصولات با توجه به میزان مصرف، تولید و موجودی ابتدای دوره پیش بینی گردید. تولید 15 میلیون تن سنگ آهن کلوخه و 6800 تن سنگ آهن دانه بندی، 4 میلیون تن کنسانتره و 2 میلیون تن گندله

 

 • با توجه به بهره برداری از خط تولید گندله در خردادماه و با توجه به ظرفیت 5 میلیون تنی آن، مقدار تولید برای کل سال مالی98 برابر با 2 میلیون تن در نظر گرفته شد.
 • نسبت مصرف سنگ آهن دانه بندی در تولید کنسانتره 1.28 و نسبت مصرف کنسانتره در تولید گندله 1 در نظرگرفته شد.

 

 • مقدار فروش محصولات با توجه به میزان مصرف و تولید و موجودی ابتدای دوره به میزان 6200 هزار تن کلوخه، 2 میلیون تن کنسانتره، 2 میلیون تن گندله و 1600 هزار تن سنگ اهن دانه بندی در نظر گرفته شد.

 

 • نرخ فروش کنسانتره بر اساس 17 درصد شمش فخوز، گندله 21 درصد شمش فخوز و کلوخه 25 درصد نرخ فروش کنسانتره در نظر گرفته شد.

 

 • نرخ شمش فخوز بر اساس 89 درصد نرخ میلگرد نقدی و نرخ میلگرد بر اساس نرخ های جهانی بر اساس دلار 75000 ریالی و نرخ 528 دلاری برآورد گردید که مشابه نرخ های حال حاضر در بورس کالا می باشد.

 

 • حق مالکانه ایمیدرو بر اساس 22 درصد مبلغ فروش سنگ آهن استخراجی محاسبه گردید.

 

 • هزینه قرارداهای خدمات تولید به ازا هر واحد تولید با رشد 10 درصد نسبت به سال جاری برآورد گردید.نرخ مالیات صفر در نظر گرفته شد.

 

نتیجه گیری

با مفروضات فوق مبلغ فروش 39295 میلیارد ریال بهای تمام شده 15505 میلیارد ریال سود خالص 22043 میلیارد ریال و سود به ازا هر سهم 1792 ریال برآورد گردید.

 سود انباشته 6884 میلیارد ریالی در پایان عملکرد نه ماهه، بهره برداری از خط تولید گندله و تولید در سال مالی 98، بهره برداری از خط تولید کنسانتره در سال مالی 99 و افزایش حاشیه سود ناخالص و افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته از دیگر نکات قوت شرکت می باشد.

 

در صورت ثابت ماندن سایر موارد با تغییر نرخ دلار و نرخ فروش فولاد خوزستان در بورس کالا سود به ازا هر سهم به صورت زیر می باشد.

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش