عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/27


یک سناریو ی محتمل و انتظار یک رشد با دید میان مدت براس هم 

 

دو مقاومت مهم سهم: 400- 414 تومان  و 530-550 میباشد که اگر سقف تاریخی 400 شکسته شود برای سهم مسیر رشد فراهم خواهد شد چرا که بارها به این سقف مهم واکنش داشته است. به نظر موجB  از یک کارکشن هستیم و در موج C بزرگ میتوان بازدهی خوبی از سهم گرفت.

حمایت معتبر سهم : 277-260تومان حد ضرر قرار گیرد. 

 

مینا یوسفی