عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکالسیمان صوفیان ( سصوفی )

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/02


7dfd65fسصوفی.png

پس از اتمام یک حرکت کارکشن در قالب یک ABC اصلاحی در بلند مدت، این سیمانی وارد یک روند صعودی بلند مدت شده و به نظر میرسد با تکمیل موج 2 این رشد ادامه دار باشد.

موج 3 داریم و انتظار داریم اکثر سیمانی ها در بازه 3 الی 6 ماهه به قیمت های خوبی دست یابند. مقاومت ها: 395-502 فعلا مد نظر قرار گیرد.
حد ضرر کف کانالیزه منظور گردد..

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش