عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لبنیات پاک (غپاک)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/29


غپاک/ حمایت معتبر کف کانال 150 حد ضرر:

انتظار تکمیل  5 موج C در جهت رشد به صورت ترمینال در یک سناریو:

مقاومت های مهم 285-388 است.

میان مدت در بازه 3 ماهه رصد شود ضمن اینکه واگرایی مثبت مخفی هم در اندیکاتورها داریم احتمال رشد سهم هست. 

مینا یوسفی