عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد آبان ماه نمادهای شخارک و کچاد و کاما

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/05


پتروشیمی خارک گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 3095 میلیارد ریال فروش داشته است.نرخ فروش هر تن متانول از 31177 هزار ریال در مهر ماه به 29383 هزار ریال در آبان ماه کاهش یافته است.

🔅از ابتدای سال تا کنون 400 هزرا تن متانول تولید و 424 هزار تن به فروش رسانده است که مقدار تولید و فروش به ترتیب کاهش 11 و 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون 22841 میلیارد ریال می باشد که با رشد 135 درصدی نسبت به هشت ماهه سال قبل همراه شده است.

 

 

شرکت چادرملو گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در آبان ماه 5960 میلیارد ریال فروش داشته است. میزان تولید کنسانتره در ابان ماه 795 هزار تن می باشد که بیشترین مقدار تولید ماهانه از ابتدای سال تا کنون می باشد.

🔅نرخ فروش فولاد 35168 هزار ریال، گندله 5848 هزار ریال و کنسانتره 3493 هزار ریال بوده است. نرخ فروش هر تن فولاد کاهش با کاهش سه درصدی، گندله با افزایش سه درصدی نسبت به مهرماه همراه شده است.نرخ فروش کنسانتره بدون تغییر باقی مانده است.

🔅🔅مجموع فروش کنسانتره از ابتدای سال تا کنون 3674 هزار تن، گندله 2207 هزار تن و فولاد 549 هزار تن بوده است. مجموع مبلغ فروش در هشت ماهه بالغ بر 40318 میلیارد ریال می باشد.

 

 

شرکت باما گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 236 میلیارد ریال فروش داشته است که بیشتر مربوط به فروش کنسانتره سولفور روی می باشد.

🔅بر اساس توضیحات شرکت: -بخشي از توليدات کنسانتره سولفور روي جهت تبديل شمش روي از طريق پيمانکار استفاده شده که مقدار منعکس در ستون توليد محصول شمش روي ناشي از تبديل کنسانتره روي به شمش روي ميباشد. 2-بخشي از فروش سولفور روي به ميزان 12960 ميليون ريال و سولفور سرب به ميزان 18914 ميليون ريال مربوط به مقادير فروش ماههاي قبل ميباشد که براساس قرارداد با توجه نهايي شدن عيار و نرخ lme و رطوبت فاکتور نهايي آن صادر گرديده است.

🔅میزان تولید شمش روی 1822 تن و مقدار فروش 1071 تن می باشد. میزان تولید کنسانتره سولفور روی 18 هزار تن و مقدار فروش 9 هزار تن می باشد.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 1568 میلیارد ریال می باشد.

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش