عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد ابان ماه نمادهای کرماشا خراسان فسرب زاگرس فاسمین ;کمنگنز

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/06


شرکت پتروشیمی کرمانشاه گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 33532 تن امونیاک تولید نموده است. میزان تولید اوره 58 هزار تن و مقدار فروش 25563 تن بوده است. مقدار فروش اوره صادراتی 1499 تن و نرخ فروش 18462 هزار ریال بوده است که با کاهش 16 درصدی نسبت به ماه قبل همراه بوده است.

🔅مبلغ فروش در ابان ماه 219 میلیارد ریال می باشد.

🔅از ابتدای سال تا کنون 483 هزار تن اوره تولید نموده و 413 هزار تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید کاهش اندک 3 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و فروش افزایش اندک 3 درصدی داشته است.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش در هشت ماهه با رشد 59 درصدی به رقم 4735 میلیارد ریال رسیده است.

 

شرکت پتروشیمی خراسان گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 30 هزار تن امونیاک تولید نموده است. مقدار تولید اوره 51 هزار تن و فروش 33 هزار تن بوده است. میزان فروش صادراتی 18597 تن و نرخ فروش هر تن اوره صادراتی با کاهش 7 درصدی به 19964 هزار ریال رسیده است . نرخ تسعیر ارز در آبان ماه 79908 ریال بوده و نرخ فروش اوره 250 دلار. نرخ فروش اوره صنعتی نسبت به نرخ 12568 هزرا ریالی در مهرماه 86 درصد افزایش یافته و به 23428 هزار ریال رسیده است.

🔅مبلغ فروش در آبان ماه بالغ بر 741 میلیارد ریال می باشد.

🔅در مجموع هشت ماهه 417 هزار تن اوره تولید و 331 هزار تن را به فروش رسانده است.مقدار تولید و فروش تقریبا بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش در پایان ابان ماه 4936 میلیارد ریال می باشد که با رشد 45 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل همراه شده است

میانگین نرخ فروش اوره

شرکت سرب و روی ایران فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

🔅 بر اساس این گزارش در ماه مذکور 419 تن شمش روی تولید نموده و فروشی نداشته است. همچنین فسرب در آبان ماه شمش سرب و نقره تولید نکرده و 68 تن شمش سرب و 500 کیلوگرم شمش نقره به فروش رسانده است. مبلغ فروش ابان ماه 54401 میلیون ریال می باشد. نرخ فروش شمش سرب نسبت به ماه قبل با رشد 27 درصدی همراه شده است.

🔅در مجموع هشت ماهه 2 هزار تن شمش سرب تولید و به فروش رسانده است. میزان تولید شمش روی 3871 تن و مقدار فروش 1194 تن بوده است. مقدار تولید شمش روی کاهش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش 703687 میلیون ریال می باشد که رشد 19 درصدی داشته است.