عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/30


یک سناریو برای غگلستا از گروه لبنی مد نظر داریم:

سهم مستعد واگرایی مخف مثبت در مک دی روزانه است که در چارت اورده نشده است. از طرفی در یک سال اخیر رشد سهم در قالب A بوده است و اصلاح یکی دو ماه اخیر B است که در حال شکل گیری و تکمیل است اگر مثلث باشد همین محدوده 690 با کمی اصلاح زمانی یک حمایت معتبر است که باید حد ضرر سهامداری باشد.

مقاومت های مهم: 935-1070 است. 

 

مینا یوسفی