عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای منتخب منتشر شده (ذوب، خودرو، خپارس، خزامیا،پتایر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/07


ذوب

مبلغ فروش شرکت در آبانماه برابر با 803 میلیارد تومان بوده است. مبلغ فروش شرکت در مهرماه برابر با 547 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 47 درصدی فروش شرکت در ماه جاری دارد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 4136 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 2517 میلیارد تومان بوده است رشد 65 درصدی داشته است. 

مقدار فرروش شرکت در آبان ماه برابر با 178 هزار تن بوده است که نسبت به مهرماه که 206 هزار تن بوده است کاهش داشته است. مجموع مقدار فروش شرکت در 8 ماهه  1181 هزار تن بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 2065 هزار تن بوده است افت 42 درصدی داشته است.

نرخ فروش شرکت در دو محصول اصلی آن یعنی تیرآهن و میلگرد با کاهش ناچیزی نسبت به مهرماه همراه بوده است. اما دو محصول شمش کالایی و کلاف  در آبان ماه نسبت به مهرماه به طور میانگین با کاهش 25 درصدی در نرخ فروش  همراه شده است.

میزان تولید و فروش ریل در آبان ماه همچون مهرماه صفر بوده است.

خودرو

مبلغ فروش شرکت در آبان ماه برابر با 944 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مهر ماه که 1033 میلیارد تومان بوده است با کاهش 8 درصدی همراه شده است. بیشترین مبلغ فروش شرکت در 8 ماهه گذشته مربوط به فروردین ماه بوده است که مبلغ آن برابر با 2263 میلیارد تومان بوده است و پس از آن روند فروش شرکت کاهشی بوده است. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه نخست سال برابر با 9531 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که  13763میلیارد تومان بوده است کاهش 31 درصدی داشته است.

مقدار فروش شرکت نیز در آبان ماه برابر با 24 هزار دستگاه بوده است که این عدد در مهر ماه 28 هزار بوده است. مجموع فروش مقداری شرکت نیز در 8 ماهه نخست سال به عدد 257 هزار رسیده است که نسبت به سال گذشته افت 40 درصدی داشته است.

بیشترین حجم فروش مقداری و مبلغی در آبان ماه مربوط به گروه پژو بوده است. که میانگین نرخ آن در آبان ماه برابر با 34.800.000 بوده است و نسبت به مهر ماه رشد 6 درصدی داشته است.

 

خزامیا

 

مبلغ فروش شرکت در آبان ماه برابر با 44 میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با مهرماه افت 50 درصدی را نشان می دهد. همچنین مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 613 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته که 629 میلیارد تومان بوده است با کاهش فروش همراه شده است.

مقدار فروش شرکت در آبان ماه نیز برابر با 1221 دستگاه بوده است که این عدد در مهرماه برابربا 1600 دستگاه بوده است.مجموع مقدار فروش شرکت در 8 ماه برابر با 15732 دستگاه شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت 20 درصدی را نشان می دهد.

گزارش زامیاد نیز همچون گزارش ماهانه خپارس خوب نبوده و کاهش فروش شرکت را نشان می دهد.

 

خپارس

مبلغ فروش شرکت در آبان ماه برابر با 127 میلیارد تومان بوده است که این عدد نسبت به مهر ماه که264 میلیارد تومان بوده است با افت 51 درصدی همراه شده است. همچنین شایان ذکذ است که کمترین مبلغ فروش از ابتدای سال تا کنون مربوط به همین ماه می باشد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 3038 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 3869 میلیارد توامن بوده است افت 21 درصدی داشته است.

مقدار فروش شرکت در آبان ماه برابر با 7800 دستگاه بوده است که این رقم در مهر ماه برابر با 10210 دستگاه بوده است. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 104هزار  دستگاه رسیده است، این در حالی است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 145هزار دستگاه بوده است.

بیشترین مبلغ فروش شرکت در آبان ماه مربوط به گروه برلیانس بوده است که نرخ های فروش آن در ماه جاری نسبت به ماه گذشته با رشد 2/5 درصدی همراه بوده است.