عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه نمادهای چدن شپدیس فایرا فرآور

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/07


شرکت چدن سازان گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 909 تن غلتک تولید نمود و 907 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن غلتک با رشد 11 درصدی در مقایسه با ماه قبل همراه بوده است.

مبلغ فروش آبان ماه 131691 میلیون ریال می باشد.

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 5306 تن غلتک تولید و 5426 تن را به فروش رسانده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان تولید غلتک افزایش 12 و فروش افزایش 15 درصدی داشته است.

مبلغ فروش در مجموع هشت ماهه بالغ بر 660 میلیارد ریال می باشد که با رشد 37 درصدی همراه شده است.

 

 

 

پتروشیمی پردیس گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 226 هزار تن اوره تولید نموده و 139 هزار تن را به فروش رسانده است. میزان اوره صادراتی 131 هزار تن بوده است. نرخ فروش اوره داخلی حمایتی با رشد 19 درصدی نسبت به مهرماه به 7768 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش هر تن اوره صادراتی نیز با رشد 6 درصدی به 19460 هزار ریال رسیده است.

مبلغ فروش آبان ماه 3004 میلیارد ریال می باشد.

در مجموع دو ماهه 410 هزار تن اوره تولید و 364 هزار تن را به فروش رسانده است. میزان تولید اوره رشد 41 درصدی و مقدار فروش رشد 54 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مجموع مبلغ فروش دو ماهه بالغ بر 7705 میلیارد ریال می باشد.

 

 

 

 

 

شرکت آلومینیوم ایران گزارش فعالیت آبان ماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 7000 تن شمش خالص در داخل به فروش رسانده است. نرخ هر تن شمش خالص با رشد 4 درصدی در مقایسه با ماه قبل به 234943 هزار ریال رسیده است.  نرخ فروش شمش خالص صادراتی با کاهش 5 درصدی به 168541 هزار ریال رسیده است. مبلغ فروش در آبان ماه بالغ بر 2265 میلیارد ریال می باشد.

در مجموع هشت ماهه فایرا توانسته 98 هزار تن شمش خالص تولید نماید و 88 هزار تن را به فروش برساند. مقدار تولید افزایش 3 و مقدار فروش کاهش 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مجموع مبلغ فروش با رشد 74 درصدی بالغ بر 15847 میلیارد ریال می باشد.