عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/10


یک سناریو در فولاد با دید 6 ماهه تا یک ساله:

در فولاد به نظر میرسد در اصلاح ریز موج 4 از 5 بزرگ هستیم: در این صورت انتظار اصلاح میان مدت سهم میرود اولین محدوده مهم برگشت 454، و در صورت عدم بهبود وضعیت بازار محدوده مهم برگشتی 395- 345 تومان است و سپس شاهد یک رشد مطلوب در سهم خواهیم بود.

بازه های زمانی مهم برای ایجاد یک کف و سقف مشخص شده است.

مقاومت ها در برگشت و با دید بلند مدت سقف قبلی 800- 815 مهم میباشد. 

مینا یوسفی