عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/11


وغدیر:

حمایت معتبر 157- 160 حد ضرر باشد. مقاومت مهم: 250- 300

میان مدت می تواند مجدد به سقف قبلی نزدیک گردد. اصلاح اخیر ریز موج 4 بوده است که به صورت یک فلت در حال تکمیل است. 

با توجه به همپوشانی حمایت ها و واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتورها ریسک کمی دارد برای سهامداری.

مینا یوسفی