عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان) بررسی عملکرد شرکت در 8 ماهه سال 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/09/14


گروه صنعتی بارز 

پیشتر اطلاعات عمومی شرکت (معرفی شرکت، مواد اولیه مورد استفاده، بررسی مواد اولیه در بازارهای جهانی و ...) بر روی سایت قرار گرفته است.

برای مطالعه لطفا کلیک کنید.

 

1-عملکرد شرکت 8 ماهه سال 97

مبلغ فروش شرکت در 8 ماهه نخست سال به عدد 6893 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 5965 میلیارد ریال بوده است با رشد 16 درصدی همراه بوده است. همچنین مبلغ فروش شرکت در آبان ماه برابر با 888 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مهر ماه که 1005 میلیارد ریال بوده است با کاهش 12 درصدی همراه بوده است. بیشترین مبلغ فروش شرکت در 8 ماهه گذشته مربوط به اردیبهشت ماه با مبلغ 1138 میلیارد ریال بوده است. و کمترین مبلغ فروش شرکت مربوط به شهریور ماه با 531 میلیارد ریال می باشد.

 

 
 
مقدار فروش شرکت در 8 ماهه برابر با 51 هزار تن بوده است که این مقدار در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با 53 هزار تن بوده است و نشان از افت فروش 2 درصدی دارد. مقدار فروش شرکت در آبانماه برابر با  6 هزار تن بوده است که این مقداردر مهر ماه برابر با 7هزار تن بوده است. بیشترین مقدار فروش شرکت در سال جاری، در اردیبهشت ماه و برابر با 9 هزار تن بوده است.

 

نرخ فروش تایر بایاس در آبان ماه با 1 درصد کاهش نسبت به مهرماه همراه بود. و نرخ فروش تایر رادیال با 3 درصد افزایش نسبت به ماه پیش در آبان ماه به فروش رسیده است.