عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/21


کاذر

در سناریویی محتمل پس از اصلاح قابل توجه موج B به صورت یک مثلث، می تواند شاهد رشد قابل توجه ای در قالب موج C باشد.  با رعایت حد ضرر 200-205 تومان برای سهم لحاظ گردد کف کانالیزه صعودی/ مقاومت های مهم مسیر رشد سقف قبلی 280 و نهایتا 340 فعلا لحاظ گردد. 

 

مینا یوسفی