عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/05


پترول: پس از ثبت پیک قیمتی 226 تومان و نزدیکی به سقف های تاریخی پترول با اصلاح قابل توجه مجدد به کف حمایتی 120 نزدیک شده است. انتظار داریم از این محدوده یک برگشت روند داشته باشیم هر چند موقت. 

در مسیر برگگشت با دید 3 ماهه 185- 196 مهم است. ار اس ای سهم در محدوده اشباع فروش است.

 

مینا یوسفی