عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ایرانخودرو (خودرو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/12


به روز رسانی ایرانخودرو پس از یک سال:

اگر بتواند بالای خط روند زرد رنگ نزولی تثبیت شود به نظر سهم حدضرر معتبر 245 را خواهد داشت یک بی زمانبر در سناریوی اخیر داشته ایم که مثلث بی در فلت اخیر به نظر اتمام یافته و با رعایت این حد ضرر بتواند یک موج C در جهت افزایش را طی نماید. مقاومت های مهم میان مدت سقف قبلی محدوده 365-395 لحاظ گردد. 

 

مینا یوسفی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش