عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زرین معدن آسیا(فزرین)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/18


فزرین:

در کف حمایتی یک کانال صعودی است:

حد ضرر 660 تومان را دارد و به نظر در سناریویی موج B از Y یک کامپلکس را به اتمام رسانیده است.

مقاومت های مهم فعلی در میان مدت : 1000 و 1380 میباشد که به صورت یک 5 موج صعودی تکمیل میگردد. 

واگرایی مثبت مخفی در اندیکاتورها نکته مثبت سهم است.

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش