عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک سینا(وسینا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/25


وسینا در نمای هفتگی:

 

به نظر میرسد وسینا یک موج صعودی در تکمیل سناریوی محتمل داشته باشد.

ایکس موج اتمام یافته و میان مدت وارد 3 موجی Y شده است. AوB پایان پذیرفته است و موج صعودی C که 5 موجی نیز هست داریم.

در نتیجه انتظار میرود با رعایت حد ضرر کف کانالیزه 95 تومان سهم بتواند به سقف قبلی برسد. هدف بعدی در صورت تداوم رشد میانه کانال 178-190 خواهد بود.

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش