عنـوان تحلیل : پست بانك ايران (وپست)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/26


#وپست

 یک سناریو حمایت خط روند حمایتی معتبر می باشد.

مقاومت های مهم 290 حدودی و خوشبینانه  385 است.

موج سی از Y هستیم و میتواند  یک رشد کوتاه مدت ومیان مدت داشته باشد.  شکست 280- 290 مهم است.