عنـوان تحلیل : پالايش نفت بندرعباس (شبندر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/01


شبندر

یک دبل زیگزاگ برای سهم در یک سناریو متصور هستیم. که موج صعودی A از Y پایان یافته و به نظر در تکمیل اصلاح B هستیم. این اصلاح میتواند 3 موجی باشد لذا یک رشد تا سقف قبلی برای سهم میتوان داشت سپس یک اصلاح دیگر و رشد موجC...
حمایت معتبر سهم: محدوده  890-1050 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش