عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/09


ثشرق / بررسی وضعیت نموداری :
 

پس از تکمیل یک الگوی مثلث در قالب B که بسیار هم زمان بر و سالانه بوده است یک رشد میان مدت در قالب C به صورت 5 موجی در یک سناریو محتمل خواهیم داشت. که در این حین فراز و فرودهایی هم باید اتفاق بیفتد .

اگر همین محدوده 85 تومان را اتمام ریز موج E بدانیم و تحقق یابد انتظار یک رشد در قالب C می رود.
شکست سقف مقاومتی و هم پوشانی 130-135 تایید رشد است و مهم می باشد.

160 مقاومت آتی سهم خواهند بود. حد ضرر بگذارید برای سهامداری و به وضعیت کلی گروه انبوه سازی و حجم تقاضا نیز اهمیت بدهید. چرا که لزوما هر سهمی که کف حمایتی است دلیل خرید نباید باشد ممکن است خواب سرمایه نیز داشته باشیم.


 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری وآموزش