عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌ شرق‌ (سشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/09


سشرق

پس از تکمیل مثلث یک رشد دیکر در قالب یک کارکشن یا 5 موجی ایمپالس را دارد طی میکند. هنوز معلوم نیست کدام الگو قطعیت می یابد ولی  اصلاح قابل توجهی را سپری کرده و به کف حمایتی رسیده و واکنش مثبت و تقاضا در سهم مشهود است.

انتظار داریم در مسیر رشد مقاومت های مهم سقف قبلی و 192-215 رصد شود.


 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش