عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان خوزستان (سخوز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/13


سخوز

نمادهای گروه سیمان مدتی است پر تقاضا و پرحجم داد و ستد میشوند این سهم نیز به لحاظ نموداری  در موقعیت مناسبی است و انتظار داریم در تکمیل یک کارکشن یک رشد را تجربه نماید. احتمالا سه موجی.

حمایت بسیار معتبر 380
مقاومت ها 510-620 مهم

واگرایی مثبت مخفی و مستعد رشد. وضعیت نموداری مناسب.

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش