عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص کل

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/14شاخص کل

به نظر میرسد در ادامه سناریوهای محتمل پیشین شاخص کل در حال تکمیل موج 4 بزرگ از یک 5 موجی ایمپالس در جهت رشد باشد.

موج 4 معمولا زمانبر و با اصلاح عمیق تر از 2 اتفاق می افتد. شاید به ضورت مثلث این الگو تکمیل گردد. یک حمایت معتبر برای سهم که تلاقی فیبوها و خط روند داخلی است میتواند محدوده 154400-152200 واحد مد نظر باشد و در صورت اصلاح بیشتر 145000 که امیدواریم به حمایت اولیه واکنش مثبت داشته باشیم پس از تکمیل موج 4 یک رشد خوب در قالب 5 میان مدت باید مد نظر باشد.
مقاومت های شاخص: 174800-179600  و سقف تاریخی است.

ار اس ای شاخص نیاز به کمی اصلاح تا محدوده 20 دارد.
مینا یوسفی / واحد آموزش و سرمایه گذاری