عنـوان تحلیل : توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد (بميلا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/16


بمیلا

سهمی از بازار پایه/ دید نوسان گیری
 بهنظر میرسد مثلث انقباضی در بمیلا شکسته شده است و با تثبیت بالای 305 تومان یک رشد موقت به بازار بدهکار باشد.
حد ضرر بگذارید برای سهم 305 تومان.
و مقاومت مهم را سقف قبلی رصد نمایید.

واگرایی مثبت در ار اس ای مشهود است.
 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش