عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي شازند (شاراك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/17


شاراک

یک حمایت معتبر در 460 دارد که باید حد ضرر سهامداری باشد.

وضعیت بنیادی خوب و تکنیکالی در نزدیکی حمایت معتبر به نظر برای بررسی بیشتر سهم را ارزشمند میکند.

مقاومت های مهم : 625-770 لحاظ گردد. و دید میان مدت  3 الی 6 ماهه به سهم داشته باشید.


 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش