عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/21


میدکو

حمایت معتبر 280 حد ضرر باشد.

مقاومت های مهم 350-370 و 400-430  لحاظ گردد.  نوسان منظم سهم در کانالیزه صعودی مشهود است.
در تکمیل A  از یک کامپلکس  دیگر می تواند یک رشد را داشته باشد.


 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش