عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعتي بهپاك (بهپاك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/23


بهپاک از گروه لبنی و غذایی

مشاهده میشود سهم از حمایت معتبر خط روند حمایتی با افزایش تقاضا به 610 تومان رسیده است. انتظار میرود با رعایت حد ضرر سهم یک رشد موقت در تکمیل ABC اشاره شده داشته باشد.

مقاومت های مسیر رشد: 675 و 795 تومان است. واگرایی مثبت در مک دی در کف قیمت داشتیم.
 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش