عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/29


تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)

 

 در حال تکمیل یک 5 موجی است.

حمایت نزدیک 155  و مقاومت های مهم سقف کانال و 210-230 است.
 ار اس ای سهم در نزدیکی محدوده اشباع فروش است و شایعات تایید افزایش سرمایه موجب اقبال امروز به سهم شده است
.

 

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش