عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك ملت (وبملت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/30


وبملت

حمایت 220 تومان حد ضرر سهامداری.

یک سناریوی محتمل برای سهم اندینگ می باشد. مقاومت ها : 290-350 مهم است.

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش