عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/01


فباهنر


در حرکت ایمپالس بلند مدت موج زمانبر 4 اتمام یافته و به نظر مرسد وارد موج 5 خواهیم شد.

در صورت شکست سقف مثلث  دنبال شود :
اهداف: 950 و نهایتا سقف قبلی میرود. با دید میان مدت.

  

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش